Kako Napraviti PHP Skriptu Za Dohvat Podataka Iz Baze

PHP je skriptni jezik, koji je jako učinkoviti za izradu malih skripti koje dohvaćaju i obrađuju podatke iz baze podataka. U ovom tutorijalu ću vam pokazati kako napraviti skriptu koja će dohvatiti podatke i baze, te ih ispisati na određeni način.

Za testiranje ove skripte napravio sam bazu podataka tj. tablicu osoba koja sadrži elemente: id, ime i prezime

baza  podataka php

1. Spajanje na bazu podataka koristeći PHP

Da bi smo dohvatili podatke iz baze , prvo se moramo spojiti na bazu podataka .Prvi korak u izradi naše skripte je korištenje PHP funkcije za spajanje na bazu . mysql_connect je funkcija koja nam upravo to omogućava, kao parametre potrebno je upisati ima servera (engl . hostname) , korisničko ime i zaporku baze podataka . Ako se spajate na lokalnu bazu podataka, onda se pod ime servera unosi parametar localhost

mysql_connect(ime_servera,korisničko_ime,zaporka);

Primjer upotrebe funkcije mysql_connect :

<?php
$konekcija = mysql_connect("localhost","ivan","ib898");
 if (!$konekcija)
 {
 die('Ne mogu se spojiti: ' . mysql_error());
 }
//neki kod
mysql_close($konekcija);
?>

U navedenom primjeru spajamo se na lokalnu bazu podataka sa korisničkim imenom ivan i zaporkom ib898 . Ako konekcija neuspje ispisati će nam se “Ne mogu se spojiti: neka pogreška” . Za zatvaranje konekcije se koristi funkcija mysql_close($konekcija)

 

2. Dohvaćanje i ispis podataka iz baze  koristeći PHP

Za dohvaćanje podataka trebamo koristii funkciju koja nam omogućava  izvođenje upita nad bazom  .Za izvođnje upita morate znati barem osnove jezika SQL . Ovdje ćemo navesti najjednostavniji SQL upit .  Funkcija koja nam to omogućava je  :

mysql_query("UPIT") 

Ovdje nećemo detaljno opisati kao se pišu SQL upiti, nego ćemo samo navesti neke koji se najčešće koriste:

SELECT * FROM Osoba // dohvaća sve podatke iz tablice osoba
SELECT Ime FROM Osoba // dohvaća sva imena iz tablice Osoba
SELECT * FROM Osoba where Ime="Ivan" // dohvaća sva elemente iz tablice Osoba koje sadrže ime Ivan

Za označavanje baze iz koje ćemo dohvaćati podatke, koristiti ćemo funkciju

mysql_select_db("Ime_baze_podataka")

Za ispis podataka koristili smo while petlju, koja vrti sve podatke od polja $podatci . Funkcija mysql_fetch_array() vraća polje znakova koje odgovara jednom redku rezultata  upita te prebacuje pokazivač na sljedeći redak. Kad ponestane redaka tj. ne bude više elmenta u rezultatu upita , funkcija vraća FALSE, te će se izvođenje petlje prekinuti  . U ovom primjeru varijabla $podatci[‘Ime’], $podatci[‘Prezime’] , predstavljaju  polje u kojem je spremljen rezultat upita za stupac ime i prezime  tablice osoba.

Kompletni kod :

<!--?php

 

<?php
$konekcija = mysql_connect("localhost","root","");
 if (!$konekcija)
 {
 die('Ne mogu se spojiti: ' . mysql_error());
 }

mysql_select_db("baza_testiranje") or die(mysql_error());
 $upit = mysql_query("SELECT * FROM osoba")
 or die(mysql_error());
 Print "<table border cellpadding=3>";
 while($podatci = mysql_fetch_array( $upit ))
 {
 Print "<tr>";
 Print "<th>Ime:</th> <td>".$podatci['Ime'] . "</td> ";
 Print "<th>Prezime:</th> <td>".$podatci['Prezime'] . " </td></tr>";
 }
 Print "</table>";
mysql_close($konekcija);
?>

 

Odgovori