Kako Napraviti Python Funkciju Za Prijenos Podataka U Excel

U ovom tutorijalu je opisano kako napraviti python funkciju koja kao argument prima podatkovnu strukturu listu, i ovisno o podatcima iz liste stvara excel datoteku book.xls i sprema ju u direktorij gdje se nalazi python skripta iz koje je funkcija pokrenuta.

Trebate imati instaliran python , upute za instalaciju pythona i pokretanje python skripte možete pogledati u mom prethodnom članku naziva Kako Napraviti Python Skriptu
Trebate imati instaliran python package xlwt , možete ga download-ati sa web stranice pypi.python.org/pypi/xlwt

Python package instalirate tako da otvorite Command Prompt , naredbom “cd” pozicionirate se u direktorij site-packages i upišite naredbu

python setup.py install

install xlwt

Nakon što ste instalirali python i potrebe package , možete početi s programiranjem.
Programski kod python funkcije za prijenos podataka u Excel možete pronaći na Git Hub accountu github.com/blaz1988/ExportToExcel

Napraviti ćemo skriptu naziva excel.py , prvo importajte sve potrebne funkcije iz package xlwt, inače u pythonu kod importa zvjezdica se odnosi na sve funkcije , također ćemo importati glob i os package, to su defaultni python packag-i i nije ih potrebno instalirati sam navesti u kodu da ih se koristi.

from xlwt import *
import glob
import os

Nakon toga definirati ćemo funkciju excel_fun koja prima jedan argument , argument je lista podataka koje ćemo prenjeti u excel.
Unutar funkcije prvo definiramo naš Workbook, tj. radnu knigu ,
wbook = Workbook()
nakon toga sve operacije kao pisanje podataka u retke , stupce će se vršiti nad varijablom wbook
Imamo dva stila, definirani su unutar varijabli style1 i style2
Naziv sheeta definiramo pomoću :
sheetName="My Sheet"
wsheet = wbook.add_sheet(sheetName)

Širinu stupaca , npr. prvi stupac definiramo pomoću
wsheet.col(0).width = 10000

Za zapisivanje podataka koristimo xlwt funkciju write, koja prima 4 argumenta, prvi je broj retka, drugi je broj stupca, treći je tekst koji će biti zapisan , mora biti string, četvrti je stil kojim će biti zapisan.
wsheet.write(0, 0, "Website", style1)
Nakon što se zapišu sve potrebne informacije excel datoteka se spremi pomoću wbook.save("book.xls")

Funkciju pozivamo pomoću excel_fun(websites), gdje je varijabla websites lista riječnika npr.

websites=[{"web":"http://najponude.com/","visits":10000},
{"web":"http://kako-napraviti.geek.hr/","visits":5000},
{"web":"http://hackspc.com","visits":8000}]

Python skripta će kreirati excel datoteku :

excel data

Ova funkcija vam može poslužiti kao predložak za vaš kod, definirajte neku varijablu kao listu dictionarija , to može biti i neki JSON file , i proslijedite ju kao argument excel_fun , naravno morati će te napraviti neke sitne promjene unutar for petlje
for d in data: , ovisno o ključevima vašeg dictionarija. Kompletni kod možete downloadati i pogledati na git hubu github.com/blaz1988/ExportToExcel. Ako imate kakva pitanja slobodno ih postavite preko komentara.

Odgovori